Mbledhja e radhës e Komitetit të Rajoneve, e mbajtur në Bruksel në datat 6-7 korrik 2022, ka patur në fokusin e vet zgjerimin e mëtejshëm të Bashkimit Evropian.

06 Kor 2022, 07 Kor 2022

“Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, ka përmbyllur në datat 27-28 qershor ciklin e trajnimeve rajonale për "Integrimin Evropian në Nivel Vendor" së bashku me ASPA-n dhe grupin e 4-rt të stafeve të reja të Njësive të Integrimit Evropian.

27 Qer 2022, 28 Qer 2022

Në datat 9-10 qershor, “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, organizoi në bashkëpunim me ASPA sesionin e dytë të trainimeve mbi rolin e pushtetit vendor në procesin e integrimit evropian.
Sesionet e trainimeve me grupin e dytë të stafeve të Njësive të Integrimit Evropian u zhvilluan në qytetin e Vlorës.

09 Qer 2022, 10 Qer 2022

Në datat 1-2 qershor, Projekti “Bashkitë për në Evropë” një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, së bashku me Shkollën Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), ka nisur serinë e trainimeve “Mbi Integrimin Evropian në Nivel Vendor”.
Në trainimin e parë, zhvilluar në Krujë, u zhvilluan diskutime dhe u ndanë përvoja mbi sfidat dhe përfitimet e integrimit evropian në nivel vendor. 

01 Qer 2022, 02 Qer 2022

Takimi i frytshëm mes ekipit të Delegacionit të BE dhe Kryetarit të Bashkisë Kukës. U diskutua për promovimin e potencialeve ekonomike dhe turistike të zonës, si dhe për nevojat kryesore të popullsisë vendase. 
Pushteti vendor është ofruesi i shërbimeve më pranë qytetarëve dhe ka një rol thelbësor në procesin e integrimit në BE. U theksua se mbi 70 për qind e legjislacionit të Bashkimit Evropian zbatohet në nivel lokal. Prandaj, një përfshirje më e madhe e bashkive në këtë proces është e nevojshme dhe Bashkimi Evropian vazhdon të rrisë asistencën për pushtetin vendor.

01 Qer 2022

Ekipi i Projektit “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, iu bashkua me kënaqesi Takimit Teknik të Rrjetit të Pikave Kombetare te Kontaktit (NCP) të Horizon Europe, organizuar nga Agjensia Kombetare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin (AKKSHI), në cilësinë e Koordinatorit Kombëtar të Programit, nën kujdesin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe në bashkëpunim me BpE. 

11 Maj 2022